Dziennik rozwoju Imperator: Rome – Cele jednostek, Bałkany i Dacja

Dzisiejszym tematem dziennika developerskiego gry Imperator: Rome, będą: możliwość przypisywania swoim jednostkom celów (Objectives) oraz sytuacja startowa na Bałkanach i w Dacji.

Armia

Automatyzacja jest teraz integralną częścią gry. Cele jednostek (Unit Objectives) są sposobem na zlecenie sztucznej inteligencji, by zarządzała niektórymi armiami. Można w dowolnym można wybrać cel, dla armii lub marynarki pod kontrolą gracza, który spowoduje uruchomienie AI dla danej jednostki. Dzięki czemu podejmie ona działania, podobnie jakby była sterowana przez SI innego kraju.

Raczej nie będzie to pomocne dla głównych armii, ale może być to przydatne dla armii drugorzędnych lub sił pozostawionych w celu kontrolowania i obrony własnego państwa. Podział/scalanie/konsolidacja/zdolności nie są używane przez jednostki z wyznaczonymi Celami, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne.

Dostępne cele:

 • Lądowanie marynarki (Naval Landing): Funkcja podobna do automatycznego transportu z EU4. Jeśli jest co najmniej jedna dostępna jednostka morska z zaznaczonym celem „Naval Landing”, kliknięcie armią naziemną na niedostępne miasto sprawi, że marynarka z tą opcją zabierze armię i wysadzi ją w danym mieście.
 • Niezależne operacje (Independent Operations): Włącza regularną SI dla armii. Sprawia, że jednostka działa swobodnie, atakując armie wroga, okupuje miasta itp.
 • Obrona granic (Defend Border): Działa tak samo jak powyżej, z tą różnicą, że pozostaje w granicach kraju, skutecznie wykonując działania obronne.
 • Rozpoznanie (Reconnaissance): Patroluje granice, zgłaszając ruchy wroga.
 • Walka z buntownikami (Fight Rebels): Armia skupia się na zniszczeniu wszelkich armii rebeliantów.
 • Zachowaj w rezerwie (Keep in Reserve): Unika kontaktu z wrogiem.
 • Poluj na floty (Hunt Fleets): wyszukuje i niszczy floty wroga.

Specjalne Cele jednostek

Istnieje również wiele Celów jednostek, które nie możesz wybrać, ale możesz je napotkać. Nielojalni generałowie wykorzystują specyficzny Cel jednostki, gdzie zasadniczo robią to, co sami zechcą. Sprawia to, że gracz nie może nimi dowodzić lub robić takie rzeczy jak np. wysyłać ich na pewną śmierć. Podobnie jak z najemnikami, którzy przestaną słuchać rozkazów, jeśli się im nie zapłaci. Istnieje również specjalna logika dla rewolty niewolników, gdzie rebelianci będą szukać najbliższego bogatego miasta, aby spróbować je ograbić i uwolnić jak najwięcej swoich.

Dacja i Bałkany

Bałkany
Bałkany

Bałkany i większość regionów naddunajskich w czasach Imperator: Rome, były głównie zdominowane przez plemiona. To teren z silnymi wpływami zarówno ze świata helleńskiego, jak i poddany wielkiemu napływowi Celtów. Mówiąc w prost jest to region, który znalazł się pod presją rozwijającej się Republiki Rzymskiej i który były częstą sceną dla macedońskich wycieczek, najpierw za Aleksandra i Argeadów, jak i następnych królów, takich jak np. Lysimachos z Tracji. Również przez ten obszar przybyły ludy celtyckie, które osiedliły się w środkowej Anatolii, oraz Galaci, ścierając się zarówno z lokalnymi mieszkańcami, jak i Grekami.

Rdzenni mieszkańcy regionu, Ilirowie na zachodzie i Daci na wschodzie są podzieleni na wiele mniejszych państw plemiennych. Podobnie jak w innych regionach, skuteczne plemię może aspirować do utworzenia federacji plemiennej, Dacji lub Illyrii.

Dacia
Państwa startowe
 • Getia: Największy w grze plemienny stan Getów. Porównywalnie silny w regionie, ale mniej zaludniony niż niektórzy sąsiedzi na południu.
 • Tyrgetia: Małe plemię Getów znajdujące się przy ujściu rzeki Tyras.
 • Moesia: Plemię osiedlone w Górnej Tracji, średnia siła w regionie i potencjalne zagrożenie dla królestwa Tracji.
 • Triballia: Plemię osiedlone wzdłuż Dunaju. W częstych konfliktach z Getianami i Macedończykami, zarówno przed naszą erą, jak i po.
 • Dardania: Jedno z silniejszych królestw w regionie. Posiada historię wtrącania się w politykę całego otoczenia, w tym Macedońską, na którą de facto mieli dość duży wpływ. Dardania była podporządkowana Macedonii. Jednak wraz ze śmiercią Aleksandra została wyzwolona i prawdopodobnie ponownie znajdzie się w konflikcie z Macedonią.


Celto-Pannonianie:

W owym czasie wiele plemion celtyckich osiedliło się już w dorzeczu Panonii i wzdłuż Dunaju. Niedługo od daty rozpoczęcia gry celtowie również przybywali do Macedonii i Anatolii, ostatecznie osiedlając się i tworząc królestwo Galacji. Niemniej jednak plemiona celto-panońskie nie są tak liczne jak Dacjanie i Getowie na wschodzie czy Ilirowie na zachodzie:

 • Dindaria
 • Tilataeia
 • Scordiscia
 • Cotinia

Ilirowie:

Zachodnie Bałkany i wybrzeże Dalmacji jest zdominowane przez szereg iliryjskich plemion. Wiele z nich utrzymuje regularne kontakty, zarówno handlowe, jak i dyplomatyczne, z państwami włoskimi i greckimi, ale są również domem dla wielu łupieżców i piratów. Jeśli iliryjskie plemiona połączą się i stworzą większą Illyrię, mogą stać się bardziej wiarygodnym zagrożeniem dla swojego otoczenia.

 • Armistia
 • Daorsia
 • Pieria
 • Delmatia
 • Libernia
 • Ditionia
 • Oxuaioia
 • Scordiscia
 • Breucia
 • Deuria
 • Ditionia
 • Libernia
 • Cataria
 • Cotinia
 • Iapodia
 • Istria
 • Abria

Plemiona Datów:

Niewiele wiadomo o pochodzeniu Datów, ale podobnie jak Ilirowie na zachodzie, ludzie ci byli tu prawdopodobnie obecni na długo przed rozpoczęciem naszej ery. Kultura Datów jest podzielona na kilka małych stanów plemiennych, które są częścią większej tożsamości. Jak już wspomniano, mogą ostatecznie stworzyć silniejszą zjednoczoną DACJĘ, która mogłaby stanowić większe zagrożenie dla swoich sąsiadów.
Dacja jest jednak również siedliskiem wielu towarów, takich jak duże ilości żelaza, metali szlachetnych i metali bazowych.

 • Potulatensia
 • Bastia
 • Ratacensia
 • Buridavensia
 • Caucoensia
 • Ansamensia
 • Appulia
 • Albocensia
 • Saldensia

To wszystko na dziś z dziennika deweloperskiego Imperator: Rome.